המכירה השכונתית

המכירה השכונתית שלך

כניסה למערכת

שחזור סיסמה

 1       כללי:

 1.1    המכירה לקהילה שלך ו/או המכירה השכונתית (להלן: "הארגון") הינו חברה שפועלת כארגון חסד ללא מטרות רווח שמטרתו מכירת מוצרי יסוד נדרשים במחירי עלות, באמצעות מערכת טלפונית או באמצעות אתר האינטרנט של הארגון. 1.2 שיווק המוצרים ע"י הארגון מתבצע לקהילה באופן מרוכז, ע"י נציגים ומתנדבים מטעם הקהילה. 1.3    ביצוע רכישה באמצעות הארגון מהווה הסכמה של הלקוח הסופי (להלן: "הלקוח") לתנאי השימוש ולתקנון זה.

 2       תהליך הרכישה: 2.1    יש להירשם מראש אצל נציג הארגון באופן פיזי או ע"י שירות הלקוחות או ע"י כל אמצעי אחרת שהארגון מציע ללקוחותיה. נציג הארגון ירשום את פרטי המתקשר ואת פרטיו הנדרשים: שם מלא, מס' ת.ז., כתובת, מספר כרטיס אשראי (במידה והתשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי), מקום תחנת איסוף המבוקשת (להלן: תחנת האיסוף") ומספר טלפון מזהה (להלן: "מספר הטלפון המזהה") למזמינים באמצעות הטלפון. 2.2    רכישה באמצעות הטלפון באמצעות התקשרות ממספר הטלפון המזהה. 2.3    רכישה באמצעות האינטרנט תתבצע לאחר הזנת קוד אישי, אשר יסופק ללקוח בעת הרישום (להלן: "הקוד האישי"). 2.4    הזמנת המוצרים תהא בימי חול בלבד ובדרך כלל תחל ביום חמישי בשבוע, בשעות הערב ועד ליום שני בשבוע שלאחר מכן, בשעות הבוקר, (להלן: שעת סגירת המערכת"). המועדים לביצוע הזמנות יופיעו באתר האינטרנט של הארגון. מובהר כי מועדים אלה כפופים לשינויים על פי לוח השנה וקביעתו הבלעדית של הארגון. 2.5    עד לשעת סגירת המערכת, ניתנת האפשרות לשנות את פרטי ההזמנה ו/או לבטלה לחלוטין. לאחר שעת סגירת המערכת, לא ניתן לעשות שינויים כלשהם בהזמנה וההזמנה תחויב באופן מלא. האחריות לברר שעת סגירת המכירה הינו על הלקוח בלבד. 2.6    חיוב כרטיס האשראי ו/או חשבון הבנק יעשה בסמוך לאחר שעת סגירת המערכת וכפוף לאישור חברת האשראי ו/או הבנק. ככל ומכל סיבה שהיא לא יחוייב כרטיס האשראי ו/או חשבון הבנק של הלקוח, מתחייב הלקוח לשלם את תמורת ההזמנה, במזומן, במועד איסוף המוצרים מתחנת האיסוף. כמו כן מתחייב הלקוח לשלם כל עמלה או הוצאה הנובעת מסירוב חברת אשראי ו/או הבנק לכיבוד ההזמנה . 2.7    איסוף המוצרים יעשה אך ורק מתחנת האיסוף אשר נקבעה במועד הרישום, במועד ובשעות אשר נקבעו לתחנת האיסוף. באחריות הלקוח להתעדכן במועדים אלה. הארגון רשאי לשנות את מיקום תחנת האיסוף בכל עת, ויודיע ללקוחות באמצעות הודעה טלפונית מוקלט ו/או כל דרך תקשורת אחר כפי בחירת הארגון. הלקוח  רשאי להחליף התחנה בא רשום הלקוח לתחנה אחרת הקיימת במערכת הארגון, במתן הודעה של 7 ימים מראש לארגון. 2.8    במועד איסוף המוצרים, על הלקוח לבדוק את הזמנתו ולהודיע לנציג הארגון בתחנת האיסוף על כל מקרה של שוני בין הזמנתו לבין המוצרים אשר סופקו בפועל. לא תתקבל כל טענה לאחר איסוף המוצרים ויציאה מתחנת האיסוף. הלקוח מתחייב לשלם בתחנת האיסוף על כל מוצר או פריט אשר נלקח על ידו ותמורתו לא שולמה לארגון. התשלום יתבצע בתחנת האיסוף וכנגד המוצר ו/או הפריט.

2.9    ככל ומוצרים מן ההזמנה לא סופקו ללקוח, והלקוח דיווח על כך לנציג הארגון בתחנת האיסוף, יירשם לזכות הלקוח, בכרטיס הלקוח אצל הארגון, זיכוי בגובה המוצרים אשר הוזמנו ולא סופקו ובלבד ותמורתן שולמה לארגון. ככל וכרטיס הלקוח אצל הארגון יהא מצוי ביתרת זכות, אזי, על פי בקשה בכתב של הלקוח אשר תתקבל אצל הארגון, יעביר הארגון ללקוח המחאה בגובה הסכום הרשום בכרטיס כנגד איפוס הכרטיס וזאת בתוך כ 60 יום מיום שתתקבל ותאושר הבקשה אצל הארגון.

2.10  מוצרים ו/או פריטים שהוזמנו וסופקו לתחנת האיסוף, ולא נאספו מתחנת האיסוף במועד ובמקום שנקבע, יחויבו באופן מלא ובכל מקרה לא ינתן זיכוי כלשהו בגינם. הארגון לא יהא מחויב לשמור על המוצרים ו/או הפריטים עבור הלקוח והוא יהא רשאי לעשות בהם כרצונו. 2.11  מובהר כי הארגון יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצרים שהוזמנו באופן מלא ואולם הוא לא יהא מחויב לעשות כן. ידוע ללקוח כי רכישת המוצרים כפופה לצדדים שלישיים ולתנאי האספקה מצידם. בכל מקרה הלקוח יחויב אך ורק עבור המוצרים אשר סופקו בפועל לתחנת האיסוף לרבות באמצעות זיכוי וכאמור לעיל. 2.12 ככל שהארגון מציע מוצר ע"פ משקל, המשקל המפורסם תהיה בהשערה בלבד. למען הסר ספק, הארגון מוכר כל מוצריה לפי יחידה ולא ע"פ משקל, המשקל המפורסם הוא להמחשה ו/או לתיאור גודל אריזה בלבד. לא תתקבל כל טענה על חוסר או יתר של משקל בכל מוצר שיהיה. 2.13 לא יינתן אפשרות ללקוח להחזיר מוצרים כלשהו היות והמוצרים מוזמנים ע"פ הזמנת הלקוח בצורה מדוייקת.

 2.14 חשבוניות מס וקבלה תונפק לכלל לקוחות התחנה באופן מרוכז, בהתאם להסכמות שהושגו ע"י הארגון מול הרשויות.

 3       כשרות לביצוע ההזמנה:

3.1    הלקוח מתחייב כי אך ורק בעליו של כרטיס האשראי אשר מספרו הועבר לארגון במועד הרישום, יבצע את ההזמנה ו/או ההזמנות ממספר הטלפון המזהה או באתר האינטרנט. בכל מקרה, הלקוח יהא אחראי על כל הזמנה שתתבצע ממספר הטלפון המזהה ו/או באתר האינטרנט תוך שימוש בקוד האישי אשר ניתן לו.

3.2    הלקוח מתחייב לשמור באופן ראוי על הקוד האישי ולא לאפשר לאיש מלבדו לעשות שימוש בקוד זה.

3.3    הארגון יהא רשאי לגרוע לקוחות מן השירות אותו הוא מספק על פי שיקול דעתו הבלעדי. 3.4  הלוקח הרשום יבצע הזמנה אך ורק לצרכו הפרטי ולא עבור תאגיד/ארגון/חברה/מוסד וכדומה, בלי אישור מראש ובכתב. 4       תנאים נוספים: 4.1    רישומי המחשב של מערכת ההזמנות הטלפוניות או של אתר האינטרנט יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.4.2    הארגון ו/או מי מ טעמו ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או נושאי משרה בו, לא יהיו אחראים לכל נזק ישר או עקיף ו/או הפסד כתוצאה משימוש במערכת ההזמנות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא.

4.3    הארגון רשאי להוסיף ו/או לשנות מתקנון זה בכל עת ועל פי שיקול דעתו. 4.4    הלקוח יהא אחראי לכל הזמנה אשר נעשתה תוך שימוש בקוד האישי או ממספר הטלפון המזהה. כן מתחייב הלקוח לפעול ולבצע הזמנות אך ורק בהתאם להוראות תקנון זה. 4.5    ע"י הרישום לחברה הלקוח מאשר שהסכים לקבל הודעות מהארגון בין טלפונית ובין באופן מקוון ו/או כל דרך אחר, בין אם הזמין מהחברה ובין אם לא בוצע הזמנה. 4.6 החברה רשאי להוציא הודעות טלפוניות וכל סוג הודעה אחרת, בכל הקשור להזמנה קיימת, וכן להודיע על עניינים חשובים אחרים, וע"מ כן נרשם הלקוח לחברה. השיקול על זמני הוצאות הודעה ותוכנן הוא של החברה בלבד. 4.7    הארגון לא יהא אחראי לכל הזמנה אשר בוצעה שלא על פי הוראות תקנון זה. 4.8  לכל הזמנה ללא כל קשר לגובה ההזמנה, הארגון יגבה דמי השתתפות בהוצאות תחנה אשר יעודכנו מעת לעת. 4.9 פרשנות תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו תהא נתונה  לבית הדין נתיבות חיים, רחוב פנים מאירות 1, ירושלים,  וחתימת הלקוח על תקנון זה כמוה כחתימה על שטר בוררות להתדיין בפני בית הדין.